Porady

Przyczepy podłodziowe

Różnorodność lodzi wymogła na nas opracowanie kilku systemów podparcia kadłubów w czasie transportu. Powstały systemy dostosowane do transportu lodzi i jachtów motorowych, jachtów żaglowych - zarówno mieczowych jak i balastowych oraz do skuterów wodnych. Najlepszym systemem niosącym kadłub jednostki motorowej jest układ podpór wzdłużnych i zespołu rolek naprowadzających. Łoża pod jachty żaglowe z reguły składają się z rolek, na których opiera się stępka i czterech podpór punktowych.

Najlepszym systemem niosącym kadłub jednostki motorowej jest układ podpór wzdłużnych i zespołu rolek naprowadzających. Łoża pod jachty żaglowe z reguły składają się z rolek, na których opiera się stępka i czterech podpór punktowych.

Wskazane jest jednak, by jednostki o długości ponad 8 metrów były transportowane na łożach o konstrukcji podobnej do tych na jakich wozi się łodzie motorowe. Jachty kilowe wymagają, prócz podpór punktowych odpowiednio wyprofilowanego łoża pod kil. Zastosowanie zawieszenia Neidhardta (stalowo-gumowe elementy pracujące na skręcanie) pozwala na maksymalne obniżenie środka ciężkości zestawu holowanego, co gwarantuje stabilność, a więc i bezpieczeństwo jazdy. Możliwość przesuwania osi pozwala bez względu na typ holowanej jednostki dobranie odpowiedniego nacisku na hak pojazdu holującego. Uruchomienie w naszej firmie produkcji urządzeń najazdowych umocowanych na dyszlu o profilu 100/100 mm (DMC do 3000 kg) umożliwiło zastosowanie rozwiązań z łamanym dyszlem. Jest to bardzo praktyczny i bezpiec zny sposób wodowania jachtu na stromych slipach.

The variety of boats required us to develop several hull support systems during transport. Built systems adapted to the transport of boats and motor yachts, sailing yachts - both sword and ballast and for watercraft scooters. The best system to carry the hull of a motor unit is the system of longitudinal supports and guide roll assembly. Sailboats under the sailboat usually consist of rolls on which the keel is supported and four point supports.

The best system to carry the motor boat hull is an arrangement consisting of longitudinal supports and a set of guide rollers. The sailing yacht bunks usually consist of rollers, on which the keel rests, and four point supports. It is, however,

recommended that the yachts more than 8 meters in length be transported on bunks, having the design similar to those on which the motor boats are carried. The keel yachts require, along with the point supports, also a suitably profiled bunk for the keel. Application of the Neidhardt suspension (steel-rubber elements working in torsion) enables the center of gravity of the towed set to be lowered as much as possible, which provides stability and therefore safety of driving. The axle shifting feature makes it possible to select the appropriate pressure on the hook of the towing vehicle for any type of the towed boat. Starting by our company of the production of overrun devices to be mounted on 100/100 mm profile towbar (gross trailer mass up to 3000 kg) made it possible to apply solutions with an angled towbar. This is a very practical way to ensure safe launching of the boat on steep slipways.